A NORMAFA CLUB HOUSE SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

 

Hatály

1.1. Személyi és tárgyi hatály

1.1.1. Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) alkalmazandók a Normafa Club House & Grill Terrace (a továbbiakban: Hotel) valamennyi természetes személy szálló- és éttermi vendégének, továbbá jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vendégének (a továbbiakban: Vendég) nyújtott szállás- és éttermi szolgáltatására, továbbá egyéb, szálláshely szolgáltatáshoz általánosan kapcsolódó szolgáltatására, melynek keretében a Hotel rendezvények megtartására biztosít helyszínt és/vagy étkezést és/vagy szállást.

Jelen ÁSZF vonatkozik továbbá a Hotel minden további, rendezvényekkel összefüggő szállítására és szolgáltatására (így például audiovizuális eszközök bérbeadására, éttermi kitelepülésekre – ún. outside catering szolgáltatásokra) is.

1.1.2. A Hotel szolgáltatásai ennek megfelelően a következők:

 • Kizárólag rendezvényterem bérlés
 • Rendezvényterem bérlés és catering biztosítása
 • Rendezvényterem bérlés, catering biztosítása és szállás foglalás
 • Kizárólag szállás foglalás (szoba+reggeli)
 • Kizárólag catering biztosítása
 • Kizárólag catering biztosítása kitelepüléssel
 • Egyéb, a fentiekhez kapcsolódó, de a jelen ÁSZF-ben nem nevesített szolgáltatás, a felek erre vonatkozó megállapodása alapján, akár önmagában, akár a fenti szolgáltatások kiegészítéseként
 • Ételkiszállítás

A fentiek közül az ételkiszállításra kizárólag a jelen ÁSZF 10. fejezetében rögzített speciális rendelkezések alkalmazandók.

1.1.3. A Hotel szolgáltatásait kizárólag csoportok vehetik igénybe. A Hotel valamely szolgáltatását a csoport részére természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet rendelheti meg (a továbbiakban: Megrendelő).

1.1.4. ÁSZF elfogadása

A Hotel bármely szolgáltatásának írásbeli megrendelését és annak Hotel általi írásbeli visszaigazolását követően, annak kézhezvételével egyidejűleg a szolgáltatás Megrendelője a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja.  A megrendelés, annak visszaigazolása, illetve a jelen ÁSZF elfogadása papíralapon vagy elektronikus úton (e-mailben) is történhet.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott vagy attól eltérő szolgáltatás igénybevétele, illetve eltérő szerződési feltételek alkalmazása esetén a felek egyedi szerződést is köthetnek, azzal, hogy az egyedi szerződés, valamint a jelen ÁSZF közti ellentmondás esetén az egyedi szerződés lesz az irányadó.

OTP Simple Pay adattovábbítási nyilatkozat:

Tudomásul veszem, hogy a(z) Normawood Korlátolt Felelősségű Társaság 1121 Budapest, Eötvös út 52-54. adatkezelő által a https://foglalas.normafaclubhouse.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:
– Vezetéknév
– Keresztnév
– Cégnév
– Ország
– Postakód
– Város
– Utca, házszám
– Telefonszám
– E-mailcím
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff /

1.2. Időbeli hatály:

Jelen ÁSZF 1.1.4. pontban meghatározott időpontban fennálló verziója lesz hatályos a Hotel és a Megrendelő jogviszonyában.

Hotel jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan, bármikor módosítani, azonban köteles a módosítás tervezett hatályba lépése előtt legalább 15 (tizenöt) naptári nappal a már megkötött egyedi szerződéssel rendelkező Megrendelőket írásban értesíteni a módosított ÁSZF megküldésével, vagy – választása szerint – azon felhívás megküldésével, hogy a módosított ÁSZF a Hotel honlapján megtekinthető.

Amennyiben a Megrendelő az értesítéstől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül nem jelzi ellentmondását vagy kifogását, úgy a módosított ÁSZF rendelkezései általa elfogadottnak tekintendők. Amennyiben a Megrendelő a módosításokkal szemben írásban ellentmondással vagy kifogással él, úgy a Hotel jogosult a kifogás vagy ellentmondás kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül a megkötött egyedi szerződést azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben a Hotel a kifogás kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül nem gyakorolja a felmondási jogát, úgy az egyedi szerződésre az ÁSZF módosítást megelőző tartalma az irányadó.

1.3. Amennyiben a Megrendelő és Hotel írásban, egyedi szerződésben eltérően nem állapodnak meg, a Felek a jogviszonyukra a jelen ÁSZF rendelkezéseit tekintik irányadónak.

 1. Szerződéskötés, szerződő felek, Megrendelő felelőssége

2.1. A Megrendelő a jelen ÁSZF-et és azzal együtt az Adatkezelési tájékoztatót elfogadó, szükség esetén a Hotellel egyedi szerződést kötő fél. Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy a Vendégeivel a Hotel szolgáltatásainak igénybevétele előtt igazolható módon megismerteti a Hotel Adatkezelési tájékoztatóját.

2.2. A Vendégek nem minősülnek Megrendelőnek (kivéve, ha a Megrendelő természetes személy maga is Vendég), így kizárólag a Megrendelő felel a Vendégekért, akik az általa megrendelt szolgáltatást igénybeveszik, ez azonban nem mentesíti a Vendégeket a Házirend betartásának kötelezettsége alól.

2.3. A Hotel szolgáltatásainak igénybevétele során Megrendelő felel a Vendégek által esetlegesen igénybe vett többletszolgáltatások megfizetéséért, a Házirend Vendégekkel történő betartatásáért, továbbá felel minden olyan kárért, amelyet a szolgáltatás igénybevétele során, a rendezvény helyszínéül szolgáló épületben vagy annak berendezési és felszerelési tárgyaiban Vendégei, munkatársai, segéderői, rendezvényének résztvevői okoznak, illetve ő maga okoz.

2.4. A járványügyi helyzetre figyelemmel a Megrendelő felel azért, hogy valamennyi Vendége kizárólag COVID-19 vírusfertőzéstől mentesen vegye igénybe a Hotel szolgáltatásait. Egyebekben a Megrendelő tudomásul veszi és felelősséget vállal azért, hogy a szolgáltatások igénybevételének megkezdésekor valamennyi Vendége lehetővé teszi, hogy a Hotel elvégezhesse rajta a testhőmérséklet mérést, elfogadja a Hotel COVID nyilatkozatát, továbbá betartsa a Hotelben kihelyezett COVID szabályokat.

A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy Vendégeit tájékoztatja: a járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt a Hotel szolgáltatásainak igénybevétele előtt köteles testhőmérséklet-mérésnek, valamint más óvintézkedéseknek (pl. kézfertőtlenítő használata, maszk viselése, nyilatkozattétel) alávetnie magát. A Hotel a testhőmérséklet-mérés eredményét, továbbá a Vendég nyilatkozatát nem rögzíti, nem tárolja, csupán annak megállapítására használja, hogy a Hotel területére belépést engedélyezi-e vagy sem.

2.6. Ajánlati kötöttség

2.6.1. A Hotel valamely, 1.1.2. pontjában nevesített szolgáltatásának megrendelése esetén, a Megrendelő írásban, elektronikus úton megküldött ajánlatkérésére munkanapokon 72 (hetvenkettő) órán belül a Hotel írásbeli ajánlatot küld. Hotel a Megrendelőnek megküldött ajánlatra – az egyedi ajánlatban meghatározott eltérő időtartam hiányában – 14 (tizennégy) naptári napos ajánlati kötöttséget határoz meg. Ha a Hotel ajánlatát módosítás nélkül elfogadó írásbeli megrendelés a Megrendelő részéről ezen határidő utolsó napján 24 óráig bezárólag nem érkezik meg a Hotelhez, a Hotel ajánlati kötöttsége megszűnik.

Az írásban megküldött ajánlat, valamint annak írásbeli elfogadása és a jelen ÁSZF rendelkezései együtt képezik a felek között létrejött szerződést.

2.6.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott vagy attól eltérő szolgáltatás igénybevétele, illetve eltérő szerződési feltételek alkalmazása esetén Megrendelő írásban, elektronikus úton megküldött ajánlatkérésére munkanapokon 72 (hetvenkettő) órán belül a Hotel írásbeli ajánlatot, valamint egyedi szerződéstervezetet küld. Hotel a Megrendelőnek megküldött ajánlatra – az egyedi ajánlatban meghatározott eltérő időtartam hiányában – 14 (tizennégy) naptári napos ajánlati kötöttséget határoz meg. Ha a Hotel ajánlatát, valamint szerződéstervezetét módosítás nélkül elfogadó írásbeli megrendelés a Megrendelő részéről ezen határidő utolsó napján 24 óráig bezárólag nem érkezik meg a Hotelhez, a Hotel ajánlati kötöttsége megszűnik.

Az egyedi szerződés a Megrendelő és a Hotel részéről történő aláírással jön létre, mely papíralapú vagy elektronikus aláírással is történhet. Az írásban megküldött ajánlat, annak írásbeli elfogadása, az egyedi szerződés és a jelen ÁSZF rendelkezései együtt képezik a felek között létrejött szerződést.

2.6.3. Amennyiben a Megrendelő nem az ajánlatnak megfelelő tartalmú megrendelést küld a Hotel részére, ezt Felek úgy értelmezik, hogy Megrendelő új ajánlatot kért és Hotel a Megrendelő kérésének figyelembevételével szabadon dönt az új ajánlat feltételeinek kialakításában, mely alapján Megrendelő a korábbiakhoz hasonlóan megrendelést küldhet Hotel részére.

 1. Szolgáltatások igénybevétele, közvetített szolgáltatások, árak, fizetés

3.1. A Hotel köteles a Megrendelő, illetve Vendégei által a szolgáltatások igénybevétele során, ehhez kapcsolódóan ráutaló magatartással igényelt és szolgáltatási körébe tartozó szolgáltatásokat nyújtani. A jelen ÁSZF elfogadásával Megrendelő tudomásul veszi ezen szolgáltatások ráutaló magatartással történő igénybevételét.

3.2. Hotel jogosult egyes szolgáltatásai nyújtásához harmadik fél szolgáltatót is igénybe venni, és e szolgáltatásokat a Megrendelő részére tovább értékesíteni. E szolgáltatások közvetített szolgáltatásnak minősülnek. Ebbe a körbe tartozik különösen, de nem kizárólag, internet szolgáltatás, vagy bármely egyéb, a megrendelésben és annak visszaigazolásában vagy a felek egyedi szerződésében továbbá a Hotel által kiállított számlán ilyenként megjelölt szolgáltatások.

Amennyiben a Hotel a Megrendelő részére, a Megrendelő által megrendelt szolgáltatások nyújtásához szükséges, vagy kifejezetten Megrendelő által kért műszaki, technikai vagy egyéb szolgáltatásokat rendel meg harmadik személyektől, ezt minden esetben a Megrendelő javára teszi, és ezek a szolgáltatások szintén közvetített szolgáltatásoknak minősülnek. Ennek során Megrendelő felelős az általa vagy Vendégei által igénybe vett berendezések kíméletes és rendeltetésszerű használatáért és szabályszerű visszaadásáért, valamint a szóban forgó berendezések átadásából eredő, harmadik személy által támasztott követelésektől köteles a Hotelt mentesíteni.

Túlfoglalás vagy átmeneti üzemeltetési problémák esetén Hotel jogosult a szolgáltatásait azonos vagy magasabb kategóriájú más szálloda igénybevételével teljesíteni (ún. booking out), mely esetben szintén közvetített szolgáltatásnyújtás valósul meg. Hotel ebben az esetben egy telefonálási lehetőséget, valamint oda és vissza transzfert biztosít a Megrendelőnek és Vendégeinek, azonban Megrendelő ebben az esetben is köteles a szerződésben meghatározott árat fizetni a Hotelnek. Amennyiben a Megrendelő a helyettesítő szálláshelyet elfogadta, úgy utólagosan nem élhet kártérítési igénnyel Hotel felé.

3.3. Megrendelő a szolgáltatásokért a szerződésben meghatározott teljes árat a Hotelnek előre köteles megfizetni, a megállapodásuk szerinti részletekben és ütemezéssel. Erre vonatkozó eltérő megállapodás hiányában az árat egy összegben köteles a Megrendelő megfizetni.

3.4. Bármely szolgáltatás igénybevétele esetén a Hotel a megállapodott és a 3.3. pontnak megfelelően előre fizetendő teljes ár 50%-át foglalónak tekinti.

Ha a teljesítés meghiúsul

 • amennyiben ez olyan okból történik, amelyért egyik fél sem felelős (például vis maior események) vagy mindkét fél felelős, úgy a foglaló a Megrendelőnek visszajár;
 • amennyiben a teljesítés meghiúsulásáért kizárólag a Megrendelő felelős, úgy az adott foglalót elveszti;
 • amennyiben a teljesítés meghiúsulásáért kizárólag a Hotel felelős, úgy a kapott foglalót köteles visszafizetni.

Amennyiben a meghiúsulás időpontjában a szolgáltatások árából már több mint 50% kifizetésre került, úgy az 50%-ot meghaladó rész a meghiúsulás okától függetlenül visszajár a Megrendelőnek.

3.5. A szerződéskötéstől számított 12 (tizenkettő) hónapon belül Hotel kizárólag a hatályos adójogszabályok változása miatt (pl.: ÁFA, IFA) jogosult a megállapodott árakat egyoldalúan módosítani. A hatályos adójogszabályok változása miatti többletterheket Hotel jogosult Megrendelő egyidejű értesítése mellett Megrendelőre hárítani. A fenti egy éves időszak letelte után a Hotel fenntartja magának az egyoldalú áremelés jogát, melyről a Megrendelőt köteles 15 nappal előre, írásban értesíteni.

3.6. A megrendelt szolgáltatások árát a Hotel által kiállított előlegbekérő alapján köteles a Megrendelő magyar forintban megfizetni. Az egyedi szerződés eltérő rendelkezése hiányában a szolgáltatások ára fizethető

 • készpénzben
 • bank- vagy hitelkártyával,
 • MKB, OTP vagy K&H SZÉP kártyával.

A beérkezett előleg összegéről a Hotel előlegszámlát állít ki.

A teljesített szolgáltatásokról a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján a Hotel magyar forintban állít ki számlát

Felek külön megállapodása alapján van lehetőség utólagos, átutalással történő fizetésre is, ez esetben a számla a kiállítástól számított 10 (tíz) naptári napon belül fizetendő, a számlán megjelölt bankszámlaszámra történő utalással.

Bármely fizetési mód esetén a számla minden levonás nélkül, magyar forintban (HUF) vagy a szerződésben meghatározott pénznemben fizetendő. Nem forintban történő fizetés esetén a szobaárak átváltási árfolyama a Magyar Nemzeti Banknak az érkezés napján érvényes devizaárfolyama. Az F&B árak (pl. étel, ital, terembérlet, eszközbérlet) átváltási árfolyama a felek külön megállapodása alapján ettől eltérhet.

Fizetési késedelem esetén a Hotel jogosult a Ptk. 6:155 § szerinti késedelmi kamat érvényesítésére.

3.7. A Hotel jogosult a Megrendelőtől az egyedi szerződésben meghatározott, megfelelő mértékű biztosítékot (pl.: bank- vagy hitelkártya garanciát, azaz bank- vagy hitelkártya előengedélyt, a jelen ÁSZF-ben meghatározottól eltérő mértékű foglalót, biztosítás megkötését, kauciót, óvadékot, jótállást, stb.) kérni, melynek összege és fizetési határideje a mindenkori adott megrendeléstől (így pl. csoport létszámától és/vagy a rendezvény jellegétől, volumenétől) függ, és a mindenkori egyedi szerződésben kerül meghatározásra. A bank- vagy hitelkártya garancia megadása egyben azon engedélyt is magában foglalja, hogy a Hotel a kártyára előengedélyt kérjen és a garanciaként megállapodott összeget a kártyán időlegesen zárolja.

3.8. Egyedi szerződésben a felek több részletben történő fizetésben is megállapodhatnak.

3.9. Eltérő megállapodás (pl. Hotel teljesítése előtti szerződés-módosítás) hiányában a számla a szerződést aláíró Megrendelő nevére kerül kiállításra. A teljesítést követően és a végszámla kiállítása után a Hotel a fizető fél megváltoztatására és új számla kiállítására nem köteles.

3.10. A Hotel az étteremben és a bárban 12% (tizenkettő százalék) felszolgálási díjat számít fel á la carte ebéd- és vacsorafogyasztások bruttó áraira, valamint szintén 12 % (tizenkettő százalék) felszolgálási díjat a rendezvény szolgáltatások alkalmával felmerülő összes étel- és italszolgáltatás, valamint konferenciacsomag bruttó összegére.

3.11. Bármely fizetési mód esetén a fizetéssel kapcsolatos minden költség a Megrendelőt terheli.

3.12. Gyermekek: Amennyiben a Felek a megrendelésben vagy az egyedi szerződésben eltérően nem rendelkeznek

 • hat éven aluli gyermek szállása a szülőkkel egy szobában, pótágyon, ingyenes.
 • hat éven aluli gyermekek reggeliztetése ingyenes.
 • a reggeli árából a hat és tizenkét év közötti gyermekek 50% kedvezményre jogosultak.
 • tizenkettő éven felüli gyermekek esetében a szállás és reggeli árai megegyeznek a felnőtt vendégekre vonatkozó árakkal.

Rendezvények esetén a gyermekek esetében nyújtott esetleges árkedvezmény a felek egyedi szerződésében kerül rögzítésre.

3.13. Utánterhelés: Hotel fenntartja a jogot a fizetésre kötelezett Megrendelő bank- vagy hitelkártyájának szolgáltatás igénybevétele utáni, utólagos megterhelésére olyan összegekkel, melyek a kijelentkezés pillanatában még nem voltak ismertek (pl. szobai károk).

3.14. Idegenforgalmi adó (IFA) fizetésére kötelezett a Megrendelő, minden olyan Vendég után, aki legalább egy éjszakát tölt el a Hotelben.

 1. A Hotel felmondása és elállása

4.1. Hotel rendes felmondási joga kizárt.

4.2. Hotel a szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondhatja és kártérítést követelhet az alábbi, Megrendelő szerződésszegését megvalósító esetekben:

 1. Amennyiben a foglaló, egyéb szerződéses biztosíték, vagy díjrészlet a Hotel által megszabott határidő leteltével nem kerül kifizetésre. Amennyiben Megrendelő már teljesített bizonyos összegű foglalót vagy részletfizetést (előleget), úgy a Hotel jogosult ennek összegébe azt a kötbér összeget beszámítani, mely a megrendelésnek a Megrendelő általi lemondása esetén illette volna meg Hotelt;
 2. Ha a Megrendelő bármely Vendége a szobát, a rendezvénytermet vagy a Hotel bármely létesítményét nem rendeltetésszerűen használja vagy kárt okoz;
 3. Ha a Vendég a Hotel biztonsági, tűzvédelmi és egyéb előírásait szándékosan vagy súlyos gondatlanságból megszegi, a Hotel alkalmazottaival vagy más Vendégeivel szemben durván, fenyegetőn, nyugalmukat megzavarva vagy a közerkölcsöt sértően viselkedik vagy más, elfogadhatatlan, a Hotel Házirendjébe ütköző viselkedést tanúsít, vagy fertőző betegségben szenved;
 4. Ha a Hotel tudomására jut, hogy a Megrendelő ellen fizetésképtelenségi eljárás indult vagy a Megrendelő megszüntetésére irányuló eljárást kezdeményeztek;
 5. Ha a Hotel tudomására jut, hogy a Megrendelő cég vagy egyéb szervezet menedzsmentjében vagy tulajdonosi szerkezetében változás áll be, amennyiben ez a Hotel megítélése szerint a Megrendelő fizetőképességét és szerződésszerű teljesítését hátrányosan befolyásolhatja.

4.3. A Hotel jogosult a szerződéstől alapos érdemi okból elállni különösen például abban az esetben, ha:

 1. Vis maior miatt vagy más egyéb, a Hotelnek fel nem róható külső, elháríthatatlan okból a szerződés teljesítése ellehetetlenül;
 2. A Hotel alapos okkal feltételezheti, hogy a rendezvény veszélyeztetheti a Hotel zökkenőmentes üzemeltetését, biztonságát vagy a nyilvánosság előtt élvezett tekintélyét.

4.4. Amennyiben a Hotel élni kíván elállási jogával, erről haladéktalanul köteles írásban értesíteni Megrendelőt és köteles 15 (tizenöt) naptári napon belül a Megrendelőtől kapott előleget, egyéb biztosítékot stb. Megrendelőnek visszafizetni, ezen felül azonban Megrendelő mindennemű kártérítési és kártalanítási igénye kizárt.

 1. A megrendelés Megrendelő általi lemondása

5.1. A szerződés – egyedi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – határozott időtartamra jön létre, mely valamennyi megrendelt szolgáltatás maradéktalan teljesítéséig és a felek közti elszámolás befejezéséig tart. Az egyedi szerződések módosítása csak írásban, mindkét fél beleegyezésével történhet. Az ÁSZF módosítására az 1.2. pontban írtak irányadók.

Minimális, az eredeti csoportlétszám +/- 10%-át meg nem haladó létszámmódosítás külön szerződésmódosítás nélkül is lehetséges, az emiatt módosult tételeket és árakat a Hotel a teljesítésigazolásban tünteti fel.

5.2. Ha a Megrendelő úgy dönt, hogy meg kívánja hosszabbítani a szolgáltatási időtartamot, úgy az minden esetben csak a Hotel előzetes, írásbeli beleegyezésével történhet. Hotel ilyen esetben a szolgáltatási időtartam meghosszabbítására vonatkozó hozzájárulása megadása előtt jogosult az eredetileg szerződött időtartamra vonatkozó szolgáltatások ellenértékének Megrendelő általi megfizetését követelni.

5.3. Megrendelő írásbeli nyilatkozattal bármikor lemondhatja a szerződésben megrendelt szolgáltatásokat vagy azok egyes részeit, ám minden esetben – kivéve az 5.6. pontban meghatározott eseteket – meg kell térítenie a Hotelt ért valamennyi, Hotel által igazolt összegű kárt. Megrendelő köteles továbbá az eseti szerződésben rögzített, a lemondás időpontjához és mértékéhez kötött lemondási díjat (meghiúsulási kötbér jogcímen) megfizetni, az 5.4. pontban foglaltak szerint.

5.4. Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a szolgáltatások kötbérmentes lemondási határideje legkésőbb az érkezést megelőző 30 nap.

Ha a szolgáltatást Megrendelő a kötbérmentes lemondási határidőig nem mondja le, de mégsem jelenik meg a szolgáltatás igénybevétele céljából a helyszínen (no show), vagy a határidőt követően, azaz későn mondja le a foglalást, – amennyiben az egyedi szerződésben eltérően nem állapodtak meg – Hotel jogosult

 • 15-30 nappal a tervezett program előtt a megrendelt szolgáltatások árának 30 %-át,  
 • 8-14 nappal a tervezett program előtt a megrendelt szolgáltatások árának 50 %-át,  
 • 3-7 nappal a tervezett program előtt a megrendelt szolgáltatások árának 90 %-át,  
 • 2 nappal a tervezett program előtt a megrendelt szolgáltatások árának 100%-át

kötbérként felszámítani.

Lemondást és módosítást a Hotel csak írásban fogad el!

5.5. Amennyiben a Megrendelő vagy valamely Vendége egyoldalú döntése alapján a meghatározott időtartam előtt korábban kívánja elhagyni a szobát vagy a rendezvénytermet, úgy Hotel jogosult a teljes, szerződésben kikötött szolgáltatás ellenértékére. Ez nem zárja ki Hotel azon jogát, hogy az idő előtt megüresedett szobát/rendezvénytermet újra értékesítse.

5.6. Ha vis maior okán, vagy más egyéb, a Megrendelőnek fel nem róható, külső elháríthatatlan okból a szerződés teljesítése ellehetetlenül, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől lemondási díj fizetése nélkül elállni. Megrendelő ilyen esetben köteles a vis maior fennálltát, vagy az egyéb okot a visszalépési nyilatkozat megtételekor hitelt érdemlően bizonyítani. Hotel csak a nyilvános és hivatalos forrásból származó (pl. adott ország külügyminisztériuma által kiadott hivatalos utazási korlátozás, légitársaság járattörlési értesítése stb.) bizonyítékot fogad el hitelesnek.

 1. Járványhelyzet miatti elállási, felmondási jog

6.1. Amennyiben a Megrendelő a COVID-19 (korona) vírusra tekintettel bevezetésre kerülő hatósági intézkedés, vagy előálló gazdasági-egészségügyi okok vagy egyéb körülmény nyomán válna akadályoztatva a szolgáltatások igénybevételében, és ezt a Hotel felé haladéktalanul írásban igazolja, a Hotel a szerződéstől elállhat vagy felmondhatja azt. Ez az eset nem minősül a Megrendelő szerződésszegésének, azt felek vis maior esetnek tekintik, így a Hotel ilyen esetben nem érvényesíthet szerződésszegés miatti kártérítési igényt a Megrendelővel szemben. Ebben az esetben azonban a Hotel sem köteles a Megrendelő szerződés megszűnésével összefüggéseben felmerülő kárai megtérítésére. Amennyiben a Megrendelő a jelen pont szerint felmerülő akadályról nem tájékoztatja haladéktalanul írásban a Hotelt, úgy a Megrendelő szerződésszegése esetén az általános szerződésszegésre vonatkozó jogszabályi és szerződéses rendelkezések az irányadóak.

6.2. Amennyiben a Hotel a COVID-19 (korona) vírusra tekintettel bevezetésre kerülő hatósági intézkedés, vagy előálló gazdasági- (beleértve a beszerzési nehézségeket, a munkaerőpiaci nehézségeket is), egészségügyi okok vagy egyéb körülmény nyomán válna akadályoztatva a szerződésszerű teljesítésben és ezt a Megrendelő előtt haladéktalanul írásban igazolja, a Megrendelő a szerződéstől elállhat vagy felmondhatja azt. Ez az eset nem minősül Hotel szerződésszegésének, azt felek vis maior esetnek tekintik, így Megrendelő ilyen esetben nem érvényesíthet szerződésszegés miatti kártérítési igényt a Hotellel szemben. Ebben az esetben a Megrendelő sem köteles a Hotel szerződés megszűnésével összefüggéseben felmerülő kárai megtérítésére.

6.3. A szerződés jelen pont szerinti megszűnése esetén felek három munkanapon belül elszámolnak a szerződés megszűnéséig felmerült teljesítésekkel.

6.4. Amennyiben akár a Megrendelő, akár a Hotel a COVID-19 (korona) vírusra tekintettel bevezetésre kerülő hatósági intézkedés, vagy előálló gazdasági-egészségügyi okok, vagy egyéb körülmény nyomán volna akadályoztatva a megrendelt rendezvény szolgáltatás igénybevételében, illetve a szerződésszerű teljesítésben, és ezt a másik fél előtt haladéktalanul írásban igazolja, úgy a Hotel az írásbeli értesítést követően haladéktalanul vagy a saját értesítésével egyidejűleg felajánlja a Megrendelő részére, hogy a rendezvényt más időpontban megtarthatja. Ilyen esetben a Hotel vállalja, hogy legalább három másik időpontot ajánl fel a megrendelt rendezvény megtartására, amelyek közül a Megrendelő választása szerinti időpontban lesz a rendezványt megtartva. Amennyiben a válaszott új időpont ugyanabban az évben van, mint amely évben a rendezvényt eredetileg is megtartották volna, úgy a Hotel vállalja, hogy a szolgáltatásokat változtalan áron, az eredetileg megállapodott feltételek szerint nyújtja. Amennyiben a választott új időpont másik évben van, mint amely évben a rendezvényt eredetileg megtartották volna, úgy a Hotel fenntartja az esetleges költségnövekedésből eredő árváltoztatás jogát, melyet a Megrendelővel történő előzetes egyeztetést követően jogosult a Megrendelővel szemben érvényesíteni. Amennyiben a Megrendelő nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, őgy a felek a 6.1. vagy 6.2. pontban foglalt elállási vagy felmondási jogukat gyakorolhatják.

 1. Műszaki berendezések és csatlakoztatások

7.1. Megrendelő és Vendégei kizárólag a Hotel előzetes írásbeli jóváhagyásával csatlakoztathatják saját elektromos berendezéseiket a Hotel hálózatára. Az ilyen berendezések használatából eredő üzemzavar vagy kár elhárításának költségei a Megrendelőt terhelik.

7.2. Hotelnek kizárólagos joga van konferenciarészlegén az audiovizuális eszközök bérbe adására és komplex AV szolgáltatások nyújtására, a saját eszközeivel vagy szerződött partnere útján. Megrendelő kizárólag akkor használhat külső AV eszközöket és vehet igénybe külső szolgáltatásokat, ha előzetesen írásban beleegyezett a Hotel.

A műszaki berendezések rendelkezésre bocsátása, komplex szolgáltatások nélkül – amennyiben nem a Hotel saját eszközeiről, hanem szerződő partnere berendezéseinek rendelkezésre bocsátásáról van szó – közvetített szolgáltatásnak minősül és így is számlázandó. Az alvállalkozóként nyújtott komplex vállalkozói munka, azaz rendezvény audiovizuális tervezése és kivitelezése audiovizuális szolgáltatásként számlázandó.

 1. Rendezvényekre vonatkozó különös szabályok

8.1. A Hotel fenntartja magának a kizárólagos jogot, hogy valamennyi ételt és italt ő szolgálja fel a rendezvényen. A Házirendnek megfelelően, a Megrendelő vagy a Vendégek a Hoteltől kapott előzetes, írásbeli hozzájárulás nélkül semmilyen ételt vagy italt nem vihetnek be a Hotel helyiségeibe.

Büfé jellegű étkezéseknél az ételeket maximum 3 órán át tartja a Hotel a büfé asztalon, hogy azok megfelelő minőségűek maradjanak, illetve, hogy a Hotel betartsa a HACCP ide vonatkozó előírásait.

8.2. Dekorációs anyagok vagy egyéb tárgyak behozatalához és kiállításához a Hotel előzetes írásbeli engedélye szükséges. A dekorációs anyagnak minden részletében meg kell felelnie a tűzrendészeti előírásoknak.

8.3. Tilos szögeket, csavarokat, ragasztót használni tárgyak felerősítéséhez a rendezvénytermek vagy egyéb szállodai területek falaira, mennyezetére. Bármilyen okozott kárért Megrendelő tartozik anyagi felelősséggel. A Hotel helyszíneinek tervezett dekorációja előtt Megrendelőnek egyeztetnie kell a Hotellel a tűzvédelmi- és biztonsági előírások betartása érdekében.

8.4. A Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a behozott tárgyakat a rendezvény befejezésekor azonnal eltávolítsák, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg. Amennyiben a Megrendelő e kötelezettségének nem tesz haladéktalanul eleget, úgy a Hotel fenntartja magának a jogot, hogy Megrendelő terhére, kockázatára és költségére gondoskodjon a hátrahagyott tárgyak elszállításáról és raktározásáról.

8.5. A Hotelbe bevitt kiállítási vagy egyéb személyes tárgyak őrzése a Hotel összes rendezvénytermeiben, rendezvényhelyszínein Megrendelő felelőssége. Elvesztésükért, megrongálódásukért, megsemmisülésükért a Hotel nem vállal felelősséget, kivéve, ha a kár a Hotel alkalmazottjának szándékos magatartására vagy súlyos gondatlanságára vezethető vissza.

8.6. A Hotel és nem tömegfelvétel esetén a felvételen szereplő Érintettek előzetes írásbeli jóváhagyása szükséges ahhoz, hogy a rendezvénnyel kapcsolatban bármilyen nyilvánosan elérhető felületen, akár nyomtatott, akár online formában, a Hotelt név szerint említő, arról fotót, videót tartalmazó hirdetés, meghívás, bemutatkozó beszélgetésre, illetve eladási rendezvényre szóló felhívás, vagy ehhez hasonló megjelenés kerüljön közzétételre. Amennyiben ilyen engedély nélkül kerül sor a megjelentetésre, és ez a Hotel és/vagy a felvételen szereplő Érintett lényeges érdekeit sérti, a Hotel jogosult lemondani a rendezvényt. Ilyen esetben Megrendelő viseli a költségeket és a lehetséges kártérítések terhét.

8.7. Ha a Megrendelő fotósokat vagy filmeseket hív meg a rendezvény felvételére, erről köteles legalább 5 munkanappal korábban írásban értesíteni a Hotelt és köteles a Hotel erre vonatkozó külön feltételeit továbbá az adatvédelmi szabályokat betartani.

 1. Záró rendelkezések

9.1. Adatvédelem:

A Megrendelő vagy a Vendég köteles haladéktalanul tájékoztatni a Hotelt arról, ha a szolgáltatások megrendelése, igénybevétele során a személyes adatok kezelését érintő rendkívüli eseményt (pl. internetes támadás, személyes adatok sérülése, áramszünet, jogosulatlan hozzáférés) észlel. A Hotel a szolgáltatások teljesítése során a hatályos jogszabályok, továbbá az adatkezelési tájékoztatójában leírtak szerint jár el, mely a Hotel honlapján elérhető.

9.2. A Megrendelő és a Vendég csak Hotel kifejezett, előzetes, írásbeli hozzájárulásával jogosult a Hotel nevének és logójának időleges, a megrendelt szolgáltatással összefüggésben történő használatára.

9.3. Egyik Fél sem felelős a jelen megállapodásból származó kötelezettségeinek vis maior miatt történő nem teljesítése, illetve hiányos vagy késedelmes teljesítése miatt. Minden olyan esemény mely a szerződéses teljesítést befolyásolja, és melyet a Felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak, a jelen megállapodás szempontjából vis maiornak tekintendő.

A jelen ÁSZF 4.3.a.) és 5.6. pontjai vonatkozásában külső, elháríthatatlan (vis maior) oknak minősül különösen, de nem kizárólagosan pl. természeti katasztrófa, tűzeset, robbanás, sztrájk, az internet rendszer szünetelése stb., melyek tekintetében a Felek felmerült költségeiket és kárukat maguk viselik.

9.4. Amennyiben a Vendég a Hotelben történő tartózkodása alkalmával megbetegszik, és képtelen saját maga megfelelő orvosi ellátásáról gondoskodni, úgy Hotel orvosi segítséget ajánl fel. A Vendég esetleges Hotelben történő megbetegedése és/vagy elhalálozása esetén a Hotel megfelelő költségkompenzációra tarthat igényt a Megrendelő részéről.

9.5. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a mindenkori magyar polgári törvénykönyv rendelkezései (jelenleg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a továbbiakban: Ptk.) és az egyéb vonatkozó hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

9.6. Panaszkezelés: A Vendég a Hotelben történő tartózkodása alatt jogosult a szolgáltatások nyújtásával, illetve a személyes adatok kezelésével kapcsolatban panasszal élni, melyet írásban vagy szóbeli panasz jegyzőkönyvbe vételével tehet meg. A Vendég fogyasztóvédelmi panasztételi joga a Hotelből történő kijelentkezést követően megszűnik. A Hotel köteles a Vendég írásban rögzített fogyasztóvédelmi panaszát a hatályos fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően kivizsgálni, írásbeli választ adni, és a panasz kezeléséhez szükséges intézkedéseket megtenni. A személyes adatok kezelésére vonatkozó panaszok kezeléséről szóló tudnivalók az Adatkezelési tájékoztatóban találhatók.

9.7. A teljesítés helye – amennyiben a Felek másként nem állapodnak meg – a Normafa Club House & Grill Terrace, kitelepüléses catering esetén a megrendelésben megjelölt helyszín.

9.8. Vitás kérdések rendezése: az esetleges jogvitákat elsődlegesen peren kívül kísérlik meg rendezni a felek. Ennek eredménytelensége esetén bármely vita elbírálására, amely a felek szerződéses jogviszonyából vagy azzal összefüggésben, így különösen annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek az állami bírósági utat kizárják és alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság (Kereskedelmi Választottbíróság Budapest) kizárólagos és végleges döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját (Gyorsított Eljárásra vonatkozó Alszabályzat rendelkezéseivel kiegészített) Eljárási Szabályzata szerint jár el, az eljáró választottbíró(k) száma 3 (három) és az eljárás során a magyar nyelvet kell alkalmazni.

A felek kizárják a választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény IX. Fejezetében szabályozott eljárásújítás lehetőségét.

9.9. Amennyiben a jelen ÁSZF egyes rendelkezései érvénytelennek minősülnek, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

9.10. A Hotel kártérítési felelőssége:

 1. A Hotel felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a szállodán belül, a Hotel, vagy annak alkalmazottai, megbízottai szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásának a következménye.
 2. A Hotel felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Hotel, vagy alkalmazottainak, megbízottainak ellenőrzési körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.
 3. A Hotel kijelölhet olyan helyiségeket, területeket a szállodában, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Hotel felelősséget nem vállal.
 4. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell.
 5. A Hotel felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a megszálló Vendég dolgainak elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha ezeket a Vendég a Hotel által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezte el, vagy amelyeket a Hotel olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott. A Hotel felelőssége alapján a kártérítés mértéke legfeljebb a napi szobaár összegének ötvenszerese. A felelősség ezt meghaladó mértékű korlátozása vagy kizárása semmis. (Ptk. 6:369.§ (1) bekezdés)
 6. Az értékpapírokért, készpénzért és egyéb értéktárgyakért a Hotel felelőssége akkor áll fenn, ha a Hotel a dolgot megőrzésre átvette, vagy a megőrzésre átvételt megtagadta. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli. (Ptk. 6:369.§ (2) bekezdés)

9.11. Hotel kizárja a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazását, így a Megrendelővel fennállt korábbi üzleti kapcsolatuk szokása, gyakorlata, továbbá az üzletági szokások nem válnak az egyedi szerződés részévé.

9.12. Az egyedi szerződés megkötésével Megrendelő igazolja, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatkezelési tájékoztatót az ajánlat elfogadása során elolvasta, megértette, és a Hotellel minden szükségesnek tartott adatot, feltételt egyedileg megtárgyalt.

9.13. Az egyedi szerződés aláírásával Felek kijelentik, hogy a Ptk. 6:78. § (2) bekezdése alapján, jelen ÁSZF nem tartalmaz olyan feltételeket, amelyek a szokásos szerződési gyakorlattól, valamint a szerződésre vonatkozó jogszabályi rendelkezésektől lényegesen vagy a felek között korábban alkalmazott szerződés bármely kikötésétől eltérnek. Az esetleges eltérő feltételeket az egyedi szerződésben rögzítették és kifejezetten elfogadták.

9.14. Hotel adatai
Normafa Club House & Grill Terrace
Társaság neve: Normawood Korlátolt Felelősségű Társaság

Társaság székhelye: 1121 Budapest, Eötvös út 52-54.
Cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszáma: 01-09-880180
Adószáma: 10437340-2-43
EU VAT ID: HU10437340

Szerződéskötéssel kapcsolatban a Hotel a következő elérhetőségeken nyújt információt:

Levelezési cím: 1121 Budapest, Eötvös út 52-54.

Telefonszám: +36 30 489 7088 vagy +36 30 213 98 32

Weboldal: normafaclubhouse.com

E-mail cím: sales@normawood.hu

 1. Ételkiszállítás általános szerződési feltételei

 

10.1. Hatály

A jelen fejezetben foglalt általános szerződési feltételek alkalmazandók a Hotel ételkiszállítási szolgáltatását igénybevevő személyekre. Ételkiszállítási szolgáltatás megrendelője természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet (a továbbiakban e fejezet alkalmazásában: Megrendelő) is lehet.

A felek jogviszonyára a jelen ÁSZF szolgáltatás megrendelésének időpontjában hatályos verziója alkalmazandó.

 

10.2. Megrendelés folyamata

A megrendeléseket a Hotel honlapján a Normafa Grill Terrace aloldalon található telefonszámon és e-mail címen, közvetlenül a Normafa Grill Terrace étteremben személyesen vagy ételszállítással foglalkozó közreműködőkön (pl. Netpincér, Wolt) keresztül lehet rögzíteni. A Hotel közösségi oldalain és csevegőszolgáltatásain (Facebook, Messenger, Instagram, stb.) keresztül nem fogad el megrendelést. A Hotelnek közvetlenül vagy közreműködőkön keresztül eljuttatott megrendelés szerződéskötésnek minősül, amely személyes adatok kezelésével jár együtt. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés – a 10.5. pont szerinti lemondás esetét kivéve – fizetési kötelezettséggel jár együtt.

A Hotelnek közvetlenül eljuttatott e-mailes megrendelés vagy a telefonos megrendelés során megadott e-mailes elérhetőségre a Hotel a megrendelés leadásától számított 3 órán belül visszaigazoló e-mailt küld, amely tartalmazza a megrendelt ételeket, a rendeléshez tartozó kiszállítási címeket, valamint a fizetendő összeget és fizetési módot.  Amennyiben a visszaigazoló e-mail elmaradása vagy a Megrendelő, illetve a rendelés adatainak pontatlan rögzítése igazolhatóan a Hotel hibája, a Megrendelőnek a megrendelést nem kell kifizetnie.

A megrendelés pontatlan feladásából, a visszaigazoló e-mail ellenőrzésének elmaradásából, a helytelenül megadott adatokból (pl. hibás e-mail cím, szállítási cím), továbbá az ételszállításban közreműködők (pl. Netpincér, Wolt) tevékenységéből származó károkért a Hotel nem vállal felelősséget.

A megrendelés Hotelnek történő eljuttatásával a Megrendelő a jelen ÁSZF rendelkezéseit és az Adatkezelési tájékoztatót tudomásul veszi és elfogadja.

10.3. Árak és fizetési feltételek

Az aktuális árak a Normafa Grill Terrace Facebook oldalán, Netpincér és Wolt oldalán találhatók meg, valamint a Hotel munkatársai tudnak bővebb információt biztosítani telefonon és e-mailen keresztül.

Minden feltüntetett ár tartalmazza az ÁFÁ-t.

A kiszállítás díja a budai kerületekben 500,- Ft, valamint Pesten az 5. 6. és 13. kerületben 700,- Ft.

A fizetés a Netpincér szolgáltatáson keresztüli megrendelés esetén a rendelés feladása vagy a kiszállítás alkalmával a futárnak készpénzzel, bank- vagy hitelkártyával vagy MKB, OTP vagy K&H SZÉP kártyával történhet. A Wolt szolgáltatáson keresztüli megrendelés esetén a fizetés kizárólag a rendelés feladása alkalmával bank- vagy hitelkártyával történhet.

Készpénzes fizetés esetén a kiszállítási napon kérjük a megrendelés összegének kifizetését. Amennyiben lehetséges, pontosan kiszámolt összeget fizessenek a futárnak, mert előfordulhat, hogy nem áll módjában visszaadni.

 

10.4. Kiszállítás

Az ételek a kiszállítás napján reggel készülnek. A kiszállítás hétfőtől-péntekig, 11:00-14:00 óra közötti időtartamban történik. Ellenőrzési körünkön kívül eső, elháríthatatlan ok miatti esetleges késésekért felelősséget nem vállalunk.

Amennyiben a kiszállított ételt nem a kiszállítást követően egyből fogyasztják el, az ételt hűtőszekrényben kell tárolni, legfeljebb a kiszállítást követő 2 napig. Az ennél hosszabb idejű tárolásból eredő minőségromlásért a Hotel nem vállal felelősséget. Az étel átvétele után, a nem megfelelő tárolásból adódó károkért a Hotel nem tud felelősséget vállalni.

10.5. Lemondás

A megrendelés lemondására díjfizetési kötelezettség nélkül kizárólag a kiszállítást megelőző munkanap 13:00 óráig van lehetőség. Az ezen időtartam után lemondott rendelés teljes összegét ki kell fizetni legkésőbb a megrendelést követő 2 napon belül, ha a megrendelés kifizetésére még nem került sor.

10.6. A Megrendelő a megrendelt étellel és amennyiben a kiszállítást a Hotel végezte, a kiszállítással kapcsolatban, illetve a személyes adatai kezelésére vonatkozó panasszal élhet a Hotel 10.10. pont szerinti elérhetőségein.

10.7. Adatkezelés

A Megrendelő köteles haladéktalanul tájékoztatni a Hotelt arról, ha az étel megrendelésével összefüggő tevékenység során a személyes adatok kezelését érintő rendkívüli eseményt (pl. internetes támadás, személyes adatok sérülése, jogosulatlan hozzáférés) észlel. A Hotel az étel megrendeléssel összefüggő tevékenysége keretében végzett személyesadat-kezelés során a hatályos jogszabályokban és a honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően jár el.

10.8. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a mindenkori magyar polgári törvénykönyv rendelkezései (jelenleg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a továbbiakban: Ptk.) és az egyéb vonatkozó hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

10.9. Vitás kérdések rendezése: az esetleges jogvitákat elsődlegesen peren kívül kísérlik meg rendezni a felek. Ennek eredménytelensége esetén bármely vita elbírálására, amely a felek szerződéses jogviszonyából vagy azzal összefüggésben, így különösen annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek az állami bírósági utat kizárják és alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság (Kereskedelmi Választottbíróság Budapest) kizárólagos és végleges döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját (Gyorsított Eljárásra vonatkozó Alszabályzat rendelkezéseivel kiegészített) Eljárási Szabályzata szerint jár el, az eljáró választottbíró(k) száma 3 (három) és az eljárás során a magyar nyelvet kell alkalmazni.

A felek kizárják a választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény IX. Fejezetében szabályozott eljárásújítás lehetőségét.

10.10. Elérhetőségek

A Hotel cégadatait a 9.14. pont tartalmazza.

Ételkiszállítással kapcsolatban a Hotel a következő elérhetőségeken nyújt információt:

Telefon: +36 30 908 0601

E-mail: dining@normawood.hu

Facebook: https://www.facebook.com/normafagrillterrace

Instagram: https://www.instagram.com/normafagrillterrace

Panaszok bejelentése ugyanezen a telefonszámon vagy e-mail címen lehetséges.

10.11. A Hotel ételkiszállítási tevékenységét az alábbi hatóság felügyeli:

Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatal
Népegészségügyi Osztály
1111 Bp., Budafoki út 59.
nepegeszsegugy11@11kh.bfkh.gov.hu
(1) 235-7050